Historia klubu

Zarys historyczny KTW „Celuloza”

W marcu  1986 roku powstała sekcja kajakowa przy TTKF ,, Mestwin ,, , który działał przy ZCIP. Pierwsze spotkanie organizacyjne potencjalnych członków przyszłego klubu odbyło się latem 1986 w Sali konferencyjnej biurowca dawnej ,,Celulozy,,. Uczestniczyło w nim kilka osób zainteresowanych udziałem w spływie kajakowym ,, Złote Liście.. na Jeziorach Kaszubskich W październiku przy pomocy działu socjalnego pojechaliśmy na spływ jako sekcja kajakowa ,, Mestwin,, Świecie w liczbie około 40 osób.

Tak rozpoczęła się nasza przygoda z kajakami. W Ostrzycach ,, U Stolema,, zawiązał się pierwszy zarząd sekcji kajakowej , który tworzyli – Czesław Hetmański, Leszek Miesała Rajmund Linden , Anna Miesała, Krzysztof Dąbrowski.

Przy wsparciu organizacyjnym i namową Jana Miesały ówczesnego Przewodniczącego Komisji Turystyki Kajakowej przy Okręgowym Związku Kajakowym w Bydgoszczy podejmujemy decyzję o organizacji  I -go  Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego ,, Papierników,, z okazji XX – Lecia ZCIP. Jak na początek impreza skromna bo licząca tylko 44 osoby, ale organizacyjnie przygotowana perfekcyjnie. Komandorem spływu był kolega Grzegorz Rajewski. Spływ ten organizujemy jako Sekcja Kajakowa TTKF ,, Mestwin,, przy wydatnej pomocy ZCIP , oraz Zbigniewa Sobolewskiego ówczesnego Naczelnika Świecia. Koniec roku 1987 staje się początkiem funkcjonowania na mapie kajakarskiej nowego Klubu Turystów Wodnych ,, Celuloza,, Świecie. W grudniu odbywają się wybory nowych władz klubu i zostaje rozwiązana Sekcja Kajakowa przy TTKF ,, Mestwin,,. Klub nasz przystępuje do PTTK z uwagi na struktury organizacyjne w turystyce kajakowej oraz zdobywane uprawnienia kajakowe.

Po pierwszym spływie ,, Papierników,, następuje szybki  rozwój sekcji kajakowej . W 1989 adoptujemy bunkier po węglu na Kościuszki 17 otrzymany od ZEC Świecie na siedzibę klubu. Dział socjalny przy ZCIP wspiera nas finansowo w zakupie nowych kajaków  ,wioseł i kamizelek i dzięki temu w październiku 1989 roku na czwarty wyjazd na ,, Złote Liście,, mamy już 10 szt. własnych kajaków. Dzięki intensywnie przepracowanej zimie wiosną 1990 wprowadzamy się do nowej siedziby klubu z adresem Kościuszki 17, gdzie magazynujemy sprzęt i odbywamy spotkania klubowe. W tym okresie otrzymujemy w użyczenie dwa hangary nad Wdą od ówczesnego OKSIR, które w założeniach miały Stanowic bazę pod przyszłą przystań kajakową. Składujemy tam cześć sprzętu oraz nasz największy skarb klubową Nysę

Członkowie klubu uczestniczą w szkoleniach  kajakowych zdobywając uprawnienia Instruktorów PZK, oraz Przodowników PTTK kajakarstwa.  Przyczynia się to do wzmocnienia pozycji klubu w Okręgu Bydgoskim, oraz zwiększa zasoby kadrowe klubu. W następnych latach organizujemy spływy ,, Papierników,, , w których zwiększa się ilość uczestników do rekordu 172 osób w 1989 r , który został pobity dopiero w 2016 kiedy w spływie uczestniczyło 176 osób. Przez te 31 lat spływ odbywał się na wielu rzekach Pomorza , z zachowaniem tradycji , ze każdy jubileusz odbywa się na Wdzie. Komandorami na ,, Papiernikach,, byli Grzegorz Rajewski, Grzegorz Miesała, Czesław Hetmański, Michał Żydkowski, Tomasz Janik, Krzysztof Biskup, Leszek Miesała, Marek Kawecki oraz aktualny Komandor Marcin Michta.

Po zdobyciu uprawnień instruktorów  , klub nasz w 1989 roku wstępuje w szeregi Polskiego Związku Kajakowego Komisji Turystyki. Rozpoczynamy nowy rozdział w  działalności klubu.

Członkowie klubu pozazdrościli kolegom z Bydgoszczy zimowych spływów na Brdzie i od 1995 roku zaczęliśmy próby organizacji klubowego zimowego spływu na Wdzie. Bazą miała być szkoła we Wdzie z uwagi , że tam rzeka mało kiedy zamarzała. Podjęte dwie próby zakończyły się  porażką z uwagi na małą ilość chętnych. Dopiero na początku zimy 1997  trzecia próba organizacji spływu się powiodła. Przyczynił się do tego kolega Krzysztof Książek ówczesny Wiceprezes PZK, który połączył dwa pomysły klubu ze  Świecia i Czarnej Wody i został przez telefon zorganizowany I –szy Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy ,, Wda 1997,, . Frekwencja była skromna , bo tylko 36 kajakarzy za to reprezentujących kilka klubów.  Lata następne to lawinowy wzrost frekwencji i już na 3 edycji spływu przekroczyliśmy liczbę 100 osób. Przez kilka kolejnych lat Zimowa Wda była największym Zimowym spływem w kraju .  Rekordowa frekwencja to 205 osób , a bazą była ,, Perła,, w Tleniu do , której wróciliśmy w 2014 roku.

W chwili obecnej jest moda na zimowe pływanie i tak nasz spływ na Wdzie jak i konkurencyjne na Brdzie muszą ograniczać  liczbę uczestników ze względów bezpieczeństwa. Komandorami spływu na przemian byli i są koledzy Ryszard Roman i Leszek Miesała.

W sierpniu 1998 roku klub podejmuje nowe wyzwanie organizując I –szy Ogólnopolski Maraton  Kajakowy ,, Zapora Żur,, . W imprezie uczestniczy 36 osób , gdzie część uczestników w kajakach profesjonalnych startuje w Maratonie na dystansie 32   km  , a miej zawzięci na kajakach typowo turystycznych pokonuje dystans 16 km. Po odpoczynku przy obiedzie odbywały się zawody na dystansie 200 m z podziałem na kategorie wiekowe męskie i żeńskie. Progresja wzrostu uczestników imprezy wzrastała w początkowych latach o 100 %. Drugi Maraton to 75 osób , trzeci 136 osób. Maksymalnie uczestniczyło w imprezie 205 osób. W chwili obecnej średnio w Maratonie uczestniczy około 120 osób , które startują na dystansach 28, 14, 7 km , oraz 200 m. Bazą pozostaje biwak na Zaporze elektrowni Żur, który dzięki naszej imprezie przeobraził się w profesjonalną bazę biwakową. W bieżącym roku będziemy obchodzić 20 –lecie Maratonu. Nie wiedząc dlaczego od początku komandorem tej imprezy jest Leszek Miesała i na 20 lecie należałoby by zmienić komandora na młodszego.

Część członków naszego klubu w osobach Czesława Hetmańskiego i Jarka Piotrowskiego lubiła ekstremalne pływanie , to sobie wymyśliła spływ na rzece Mątawie. Od 1998 roku odbywa się jesienno – zimowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy ,, Kapustniki,, rzeką Mątawą. Nazwa powstała od znalezionego pola z kapustą kiedy rok wcześniej koledzy sprawdzali czy tą rzeką w ogóle da się pływać. Organizując nową imprezy nie wzięto pod uwagę tak dużego zainteresowania spływem i dla bezpieczeństwa uczestników oraz rozsądnej godziny zakończenia etapów ograniczono maksymalną ilość uczestników do 70 osób. Wiadomo frekwencja na spływach zmienia się co roku i nie należy się zrażać jej zmiennością i trzeba zorganizować w listopadzie 2017 roku  20 Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy ,, Kapustniki,, rzeką Mątawą. Komandorem spływu jest Jarosław Piotrowski i z uwagi na jego młody wiek może, organizować tą imprezę przez następne 20 lat .

Tak  w skrócie przedstawia się powstanie naszych ogólnopolskich spływów kajakowych, ale działalność klubu ma dużo większy zakres.

Aby nie zanudzać tylko wspomnę o naszych inicjatywach w tych 30 latach naszej działalności.

Kiedy życie toczyło się wolniej i cześć naszych członków pracowało na zmiany a nauczyciele mieli więcej swobody i miej strachu organizowaliśmy regaty dla szkół średnich o puchar Burmistrza Świecia. Z uczniów startujących w tych zawodach przybywało nam członków klubu. W chwili obecnej bardzo ciężko zmobilizować uczniów do uczestnictwa w tego typu imprezach. W roku ubiegłym z pomocą pana Dyrektora  OKSIRu Zbigniewa Iwańskiego udało się nam reaktywować tą imprezę , i mamy nadzieję na jej kontynuację w latach następnych przy obecnych zmianach w szkolnictwie. Nie ukrywamy ze liczymy na napływ nowych członków z grupy startującej w  zawodach , którzy przekonają się że turystyka kajakowa to fajny sposób na życie.

Nową inicjatywą klubu jest organizacja wspólnie z OKSIR Kajakowego Weekendu Dziecka nad J. Deczno. Zeszłoroczną imprezę uważamy za udaną i przy zdobytym doświadczeniu powtórzymy ją w roku bieżącym.

Klub nasz przez te lata organizował wiele spływów integracyjnych dla lokalnej społeczności, pracowników zakładów pracy w naszym mieście i gminie. Ponadto nasi członkowie uczestniczyli w wielu spływach na  terenie kraju i zagranicą organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby. Dowodem na naszą aktywność są puchary w siedzibie klubu , których nie mogliśmy tutaj zaprezentować.

Działalność klubu na tak dużą skalę była by niemożliwa bez pomocy Urzędu Miasta Świecia, OKSIR Świecie ,  Ministerstwa Sportu i Turystyki , Polskiego Związku Kajakowego , oraz sponsorów prywatnych.

Szczególne słowa podziękowania należą się panu Jerzemu Wójcikowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej, oraz panu Tadeuszowi Pogodzie Burmistrzowi Świecia , którzy od początku działania nowych władz samorządowych to jest od 1990 roku wspierają działalność klubu.

Podziękowania należą się , również panu Zbigniewowi Iwańskiemu , który jeszcze jako pracownik działu socjalnego w ZCIP , a później jako szef działu sporu  w OKSIR Świecie wspierał merytorycznie i organizacyjnie działania naszego klubu.

Nie zapominamy o sponsorach prywatnych w osobach pani Beaty Biskup właścicielki  firmy Polbis z Brzozy , właścicielach Zakładu Handlowo Usługowo Transportowego Eliza Szreiber -Marcin Michta ze Świecia , oraz pana Przemysława Gęstwickiego właściciela firmy AGRO –HURT  Iława.

W początkach naszej działalności duże wsparcie finansowe i organizacyjne otrzymywaliśmy z Zakładów Celulozy i Papieru , później Fransach Świecie pod rządami pana Dyrektora Leopolda Garbacza. Po zmianach własnościowych w zakładzie pomoc stała się prawie niemożliwa.

Z członków klubu  obecnych i byłych  na szczególne wyróżnienie zasłużyli Czesław Hetmański , Czesław Grzonkowski,  Bronisław Lassin ,Anna Miesała Leszek Blauman, Grzegorz Miesała, Edyta Jakubowska, Marek Kawecki , Jarosław Piotrowski ,Marcin Michta. Na wyróżnienie zasługują wszyscy członkowie klubu ponieważ każdy wniósł cząstkę siebie w rozwój klubu i jego działanie.

Mamy nadzieję że praca i zaangażowanie starszej grupy członków klubu , którzy go zakładali nie zostanie zmarnowana i klub nasz dalej będzie jednym z najlepszych turystycznych klubów kajakowych w kraju i żadna komercja go nie zniszczy.

Świecie 24.03.2017                                                                             Zarząd